Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Prastaré Jericho

Jericho je zelenou oázou v údolí Jordánu ležící 30 km východně od Jeruzaléma, 7 km západně od břehu řeky Jordánu a 10 km severně od Mrtvého moře. Jericho se nachází v Palestinské autonomii, částečně samostatném státním útvaru na Západním břehu Jordánu a lze ho navštívit s CK TILIA.  

Palestinská území (6 220 km2) jsou jako ostrovy vklíněné uprostřed mnohem většího Státu Izrael (20 770 km2). Administrativní území Jericha zahrnuje jak město samotné, tak okolní vesnice a uprchlické tábory a celková rozloha spravovaného celku je 45 km2, ve kterém žije 25 tisíc obyvatel, ve městě samotném 17 tisíc obyvatel. 

Jericho získalo hned dvě světová prvenství. Se svou polohou 250 m pod hladinou Středozemního moře je nejníže položeným městem naší planety. Je také nejstarším souvisle osídleným městem na světě, první obyvatelé zde žili nejméně od roku 9 000 př.n.l. 

Původ jména Jericho, arabsky Aríha, je semitského původu a ve staré kenaánštině (stejně jako v dnešní hebrejštině) znamenalo slovo “reah“ vůni. Je tedy městem vůně, ale “jareah“ znamená v obou jazycích rovněž “Měsíc, Luna“. Jericho bylo totiž městem, které uctívalo boha Měsíce. Také bylo nazýváno Palmovým městem. 


Foto: lanovka na horu Pokušení, vzadu Jericho

Jericho má mírné podnebí, teplota neklesá ani v lednu pod 8,5 °C, roční průměrné teploty se pohybují od 23,5 do 30,5 °C. Ročně zde naprší pouhých 150 mm srážek, což je méně než v okolních horách a pobřežním pásmu, ale Jericho má od pradávna vydatné zdroje podzemních vod. Největší pramen Ein al-Sultan dává za hodinu 680 m3 kvalitní pitné vody.  Díky bohatství vod je město a okolí důležitou zemědělskou oblastí. Proslulé je zejména chutné ovoce - citrusy, datle, banány, ale pěstuje se také zelenina, dodávána na trh v zimních měsících a v poslední době i květiny. 

Starší než egyptské pyramidy

Je pravděpodobné, že nejstarší civilizace nevznikly v údolí Nilu ani podél Eufratu a Tigridu, ale v údolí Jordánu již ve střední době kamenné. Tel al-Sultan v Jerichu je 21 metrů vysoký pahorek, který skrývá 23 kulturních vrstev. Vždy jedno město vyrostlo na troskách města předchozího, až vznikl kopec, nazývaný tel. Celý Střední Východ je poset tely s pozůstatky starověkých měst. Tel al-Sultan v Jerichu byl osídlen přibližně od roku 9 000 př. n. l. do roku 586 př. n. l., kdy bylo poslední osídlení zničeno babylonskou armádou. 

Již mezi lety 8 350 a 7 350 př. n. l. bylo Jericho městem obklopeným hradbami z nepálených cihel širokými 2 metry a vysokými 4 metry. Nad hradby vyčnívala vysoká kamenná věž, na kterou vedlo 22 schodů, ještě dnes je věž vysoká 8,5 metru. Kolem hradeb vedl hluboký lidmi vyhloubený příkop. Bylo to v době, kdy lidé ještě neuměli vyrobit keramiku, používali dosud kamenné nádoby a kamenné nástroje. Věže a hradby Jericha jsou o 4 000 let starší než egyptské pyramidy! 


Foto: Jericho - lebka domodelovaná hlínou

Z archeologických nálezů víme, že mezi lety 7 200 - 5 850 př. n. l. lidé zde usedlí již znali zemědělství, nebyli pouze lovci a sběrači, ale osívali pole obilím a chovali ovce. Z této doby pocházejí zajímavé nálezy lidských lebek, které byly odděleny od těla, zbaveny čelisti a domodelovány sádrou nebo hlínou. Místo očí byly vsazeny lastury. Nejnovější archeologické studie poukazují na skutečnost, že zřejmě nešlo o druh pohřbu nebo kult předků, protože nálezů je překvapivě málo, ale takto upravené lebky byly na Středním Východě v té době používány jako magické a léčitelské pomůcky. Nálezy obsidiánu a nefritu z Anatolie, tyrkysů ze Sinaje a mušlí z Rudého moře nasvědčují, že Jericho, v kterém žilo kolem 2 000 obyvatel, zřejmě žilo také z obchodu. 

Jericho, Kenaánci a Izraelité

Ve střední době bronzové bylo Jericho důležitým městem Kenaánu, které dosáhlo největší prosperity mezi lety 1 700 - 1 550 př. n. l. A potom náhle zaniklo. Co bylo příčinou konce? Přírodní katastrofa, epidemie ... nebo se vydáme po stopách Bible a  začteme se do líčení příběhu, jak ho popisuje Kniha Jozue? Mojžíš vyvedl Izraelity z egyptského otroctví a vodil je 40 let pouští, tak aby do Země zaslíbené přišli noví lidé, nová generace nezatížená hříchy svých otců, kteří neposlouchali Hospodina. Mojžíšovi však nebylo dopřáno vejít do této země, pohlédl na ni z blízké hory a zemřel. Vedení zástupů se ujal Jozue, syn Nůnův. Izraelité přešli suchou nohou Jordán, který přestál téci. Týden tábořili před Jerichem, každý den obešli město s Hospodinovou schránou, před kterou kráčelo sedm kněží s polnicemi z beraních rohů.  Šest dní po sobě obešli každý den město a troubili na polnice. Ale sedmého dne obešli město sedmkrát, kněží zatroubili na polnice, lid spustil válečný pokřik a hradby Jericha se zhroutily. Jericho bylo zničeno, s výjimkou nevěstky Rachab a její rodiny, která pomohla izraelským zvědům, bylo vše vyhubeno jak klaté. Město bylo srovnáno se zemí a Jozuem prokleto: „Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány.“ A skutečně, v 9. století př. n. l. za vlády izraelského krále Achaba vybudoval Chíel Betelský Jericho jako ohrazené město - a ztratil svého nejstaršího a nejmladšího syna. O datu zkázy Jericha jsou různé teorie, někteří z archeologů považují biblickou verzi za věrohodnou, jiní ji vyvracejí a domnívají se, že Izraelité přišli do Kenaánu až v době, kdy Jericho bylo v troskách. 


Foto: Izraelité obcházejí Jericho s Boží schránou

V roce 586 př. n. l., když bylo Judské království napadeno babylonskými vojsky a elita židovského národa odvedena do babylonského zajetí, osídlení na Tel al-Sultan zaniká. Po návratu Židů o dvě generace později se město přestěhovalo na jihovýchod. Jericho bylo soukromou državou Alexandra Velikého, ovládali ho Seleukovci, Alexandrovi nástupci, ale největšího rozmachu dosáhlo za panování judského krále Heroda Velikého v 1. st.př.n.l. Jericho bylo v té době bohatým městem, jeho bohatství pocházelo převážně z pěstování balzamovníku, který byl velmi ceněn při výrobě parfémů. Kleopatra, egyptská královna, požádala svého milence Marka Antonia o Jericho a obdržela je. Obratem je pak za nemalý obnos pronajala Herodovi, který jí potupně platil za pronájem svého území. Herodes dal v Jerichu přebudovat letní královský palác, nechal postavit další luxusní palác, hippodrom a nové akvadukty. V letním paláci v Jerichu nechal utopit svého mladého švagra Aristobula, jehož popularity se obával, do města se také uchýlil v době své nemoci a v Jerichu také zemřel. Z města byl vypraven velkolepý pohřební průvod do Herodionu, kde bylo královo tělo uloženo do připravené hrobky.


Foto: Jericho - pohled na horu Pokušení

Jericho, starozákonní proroci a Ježíš

Jericho je ve Starém a Novém zákoně mnohokrát zmiňováno. Bylo prvním kenaánským městem dobytým Izraelity, bylo místem, kde vystoupil do nebe důležitý starozákonní prorok Eliáš a kde jeho nástupce Elíša vyčistil pramen vhozením soli. Evangelia se zmiňují o Ježíši Nazaretském, který byl na východním břehu Jordánu pokřtěn Janem Křtitelem, byl čtyřicet dnů pokoušen na poušti, dle tradice právě na hoře Pokušení nad městem. V Jerichu Ježíš uzdravil slepé žebráky a povečeřel v domě opovrhovaného celníka Zachea. Cesta z Jericha do Jeruzaléma nám zase připomíná Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi.

Jericho v době byzantské

Po židovském povstání proti Římanům a zničení židovského chrámu v Jeruzalémě roku 70 n. l. Jericho rychle upadalo a kolem roku 100 již bylo jen nevýznamným městem s malou římskou posádkou. Když Římané přijali křesťanství a jejich říši dnes nazýváme pomocným názvem Byzantská, bylo Jericho hustě osídleným městem se spoustou klášterů a kostelů, ale také zde byly dvě synagogy. Nové byzantské Jericho bylo vybudováno dále na východ, kolem dnešního centra města. Kláštery byly opuštěny po vpádu perských Sasánovců v roce 614, ti zničili všechny křesťanské památky a na 14 let ovládli území celé Palestiny. Geografii Svaté země známe pouze ze dvou děl, z knihy Onomasticon křesťanského učence Eusebia z  Caesareje z konce 4. století a z mozaiky ze 6. století na podlaze kostela v jordánské Madabě. Na mapě v Madabě je Jericho vyobrazeno jako Palmové město poblíž řeky Jordánu a Mrtvého moře. 


Foto:detail mapy Svaté země z Madaby, Jericho - město palem u dolního okraje 

Arabové, křižáci a Turci

Za vlády arabské dynastie Ummájovců, kteří se ujali moci r. 659 a vládli z Damašku, bylo Jericho zničeno velkým zemětřesením, častým v těchto končinách. O deset let později křesťanský poutník Arculf navštívil Jericho a popsal je jako neutěšené místo v ruinách. Desátý kalíf Hišam ibn Abd al-Malik si nechal v Jerichu v roce 743 vystavět skvostný palác  se dvěma mešitami, budovami, nádvořím, vše bylo bohatě zdobené mozaikami. Palác nebyl ještě obydlen a již byl zničen dalším velkým zemětřesením, které nastalo v roce 747. Vláda Ummájovců skončila v roce 750, byla vystřídána vládou abbásovských kalífů z Bagdádu, fátimovských kalífů z Káhiry a nakonec Seldžuckých Turků. Krátce nato se v roce 1099 na 192 let objevili na Středním Východě Evropané, kteří zemi dobyli během několika křížových výprav. V Jerichu křižáci postavili kostely a kláštery a zavedli zde pěstování a zpracování cukrové třtiny. Křižáky vystřídali muslimští Ajúbovci, ty pak mamelúkové z Egypta a nakonec přišli v roce 1517 Turci, kteří zůstali až do roku 1917. Jericho bylo za tureckého panství jen malou vesnicí, která byla vystavena stálým útokům beduínů. 


Foto: Jericho - zbytky Hišámova paláce

Britové, vznik Státu Izrael a novodobé dějiny

Po pádu Osmanské říše na konci I. světové války, připadlo Jericho Britské mandátní Palestině. Britové vybudovali v Jerichu během II. světové války pevnosti a zaminovali mosty v očekávání útoků německé armády. V době vzniku Státu Izrael a bojů, které nastaly po jeho vyhlášení, bylo Jericho obsazeno jordánským vojskem. V Jerichu se konala v r. 1948 konference organizovaná jordánským králem Abdulláhem I., která prohlásila Abdulláha králem Palestiny a žádala spojení Palestiny a Transjordánska. V polovině 50. let Jordánsko anektovalo Západní břeh Jordánu a Jericho a jeho obyvatelé se stali jordánskými občany.  Během Šestidenní války v roce 1967 bylo Jericho spolu se zbytkem Západního břehu dobyto Izraelem. V roce 1988 se Jordánsko zřeklo nároku na Západní břeh Jordánu. Jericho bylo prvním městem, které bylo předáno pod správu Palestinské autonomie v r. 1994 v souladu s dohodami z Oslo. 

Jericho a turisté

Do roku 2000, než vypukla na palestinských územích 2. intifáda, povstání proti Izraeli, bylo Jericho pravidelnou zastávkou zájezdových autobusů. Některé skupiny se vypravily na prohlídku archeologického naleziště na Tel al-Sultan, k prameni Ein al-Sultan, vyjely si lanovkou na horu Pokušení, zastavily u prastarého stromu, na který dle legendy vylezl celník Zacheus při Ježíšově návštěvě, nebo navštívily rozsáhlý areál zbytků Hišámova paláce. Ale i ti, kteří se zdrželi jen chvíli, měli možnost nakoupit chutné ovoce z jerišských zahrad a ochutnat místní speciality. Do Jericha jezdily také každý den stovky Izraelců, které kromě vyhlášených restaurací lákalo také místní kasino. To vše v roce 2000 ustalo. Nyní se turisté začínají vracet, Jericho je bezpečné a místní obyvatelé hosty vítají, vždyť turistický ruch byl pro mnohé hlavní obživou. Jericho nabízí také překvapivě dobré ubytování ve dvou 4* hotelích. 

Jericho je místem se silným nábojem. Turisty, kteří do něj zavítají, nenechá lhostejným. Je to místo, kde začala historie lidstva, místo biblických příběhů, které mají místo v naší kultuře. Jerichem a jeho bohatou historií vás provede CK TILIA, která místo s potěšením zařazuje do programu svých cest po Izraeli a Palestině.

- PR článek - 

CK TILIA
Poštovská 4h, pasáž Alfa - galerie
602 00 Brno-město
Tel.: 542 218 499

tilia@ck-tilia.cz 
www.ck-tilia.cz 
www.zajezdydoizraele.cz 
www.dovolenanavode.cz

Článek byl zobrazen 23 004 krát.

 
 

Náš tip

Krásy Jordánského království 2024

Krásy Jordánského království 2024Zážitkový okruh Jordánskem s českým průvodcem. Východ slunce ve Wadi Rum, tajemná Petra a další památky. Pobyt v luxusním hotelu u Mrtvého moře. Plavba po Rudém moři a mnohem více. CK Tilia.

Zájezd do Keni na safari a Diani beach

Zájezd do Keni na safriPoznávací letecký zájezd po největších krásách národních parků Keni - 7 dní na safari doplněné o pobyt na Diani Beach. CK Simon Tourist.

Plavby včetně letenky za akční ceny

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s RIVIERA TOUR na plavbu po Rudém moři, Středozemním moři nebo Karibiku a poznejty jejich největší krásy. Zažijete neopakovatelnou atmosféru dovolené na výletní lodi. Včetně letenky a českého delegáta.

Výběr nejlevnějších zájezdů

Výběr těch nejlevnějších zájezdů pro rok 2024 za mimořádné ceny. To nejlepší z českých a německých CK na jednom místě. 

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Krásy Izraele, Palestiny, Jordánska

S poutavým výkladem české průvodkyně. Cestujte v dobré společnosti a s perfektním servisem. Již 29 let plníme sny cestovatelů. CK TILIA.

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko